KingSG http://www.cocbus.com/ zh-CN 这孩子 或许 ... 或许可以用来煲汤 ! Mon, 18 Jun 2018 21:59:00 +0800 Mon, 18 Jun 2018 21:59:00 +0800 这几天总是有钓鱼邮件 http://cocbus.com/index.php/archives/77/ http://cocbus.com/index.php/archives/77/ Mon, 18 Jun 2018 21:59:00 +0800 root 各种钓鱼邮件,,,
不知道看上啥了 ,,
真想要啥直接联系我就是了 ,,,

为什么要发钓鱼邮件呢。。

第一个钓鱼地址 :http://robertalepre.com/zz/KKK/upload/en.php

            http://robertalepre.com/zz/KKK/upload/index.php

第二个钓鱼地址 :https://service-containing.com/HMTL/china-upgrade/login.html


他这个钓鱼比较精明,第一次 不管你输入什么,都会被记录,然后说你输入错误,
当你第二次输入的时候 他会和第一次比对,如果和第一次一样,那就提示你验证正确
如果不一样 提示错误

]]>
4 http://cocbus.com/index.php/archives/77/#comments http://cocbus.com/index.php/feed/archives/77/
想收,换 ,个QQ号。。有的留言哈 。 http://cocbus.com/index.php/archives/75/ http://cocbus.com/index.php/archives/75/ Sat, 26 May 2018 16:26:25 +0800 root ..

]]>
9 http://cocbus.com/index.php/archives/75/#comments http://cocbus.com/index.php/feed/archives/75/
2018年5月21日 发现一个能看到 知乎 匿名用户的 方法 http://cocbus.com/index.php/archives/74/ http://cocbus.com/index.php/archives/74/ Mon, 21 May 2018 23:50:31 +0800 root 全部匿名方式都能看到原作者ID了 ,,,这次6了

]]>
9 http://cocbus.com/index.php/archives/74/#comments http://cocbus.com/index.php/feed/archives/74/
抓到一个服务器 没有提供服务 ,但是上面有一套罗门B的程序 http://cocbus.com/index.php/archives/73/ http://cocbus.com/index.php/archives/73/ Sun, 20 May 2018 21:51:22 +0800 root 不知道有木有用啊? 求解?

]]>
0 http://cocbus.com/index.php/archives/73/#comments http://cocbus.com/index.php/feed/archives/73/
抓到一个私服服务器好像是,弄到一套服务端, http://cocbus.com/index.php/archives/72/ http://cocbus.com/index.php/archives/72/ Sun, 20 May 2018 21:49:47 +0800 root 声明!!!! 已经检测到此服务端有捆绑病毒!!!! 无经验用户不要下载`!!!!!

一个私服,200多真人晚上在线...

把给你们...
自己研究哈 .
链接:https://pan.baidu.com/s/1Bmwx8K2C-JcM7zCeVJQCJg 密码:s20s

]]>
0 http://cocbus.com/index.php/archives/72/#comments http://cocbus.com/index.php/feed/archives/72/